OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE

RUSTIK KAMEN d.o.o.
Proizvodnja i prodaja dekorativnih zidnih i podnih obloga od betona

1. VALJANOST

Uvjeti isporuke vrijede za sve sklopljene prodajne poslove i ugovore i s time povezane isporuke i naknadne isporuke. Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana, samo ako su potvrđena u pismenom obliku od kupca i prodavatelja.

2. PONUDE

Ponude su neobavezujuće, ako nije izričito drugačije navedeno. Njihova valjanost je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja i ostale uvjete.

3. CIJENA I OBRAČUN

Cijene u ponudama se podrazumijevaju FCA skladište Velika Ostrna (Dugo selo) utovareno na kamion ili osobni automobil. Za obračun vrijede dimenzije i količine realizirane isporuke na temelju potvrđene otpremnice.

4. PROIZVODI

Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja u boji i dimenzijama očekivana a pridonose pravoj vjerodostojnosti kamena. Važan naglasak Rustik kamen stavlja na bijelu boju koja zbog proizvodnog procesa nikada nije čisto bijela. Svaki kupljeni proizvod proizvodi se prema posebnoj narudžbi kupca, stoga, takvu narudžbu nije moguće otkazati ili vratiti proizvođaču.

5. POSTAVLJANJE

Ukoliko kupac sam postavlja kamen, Rustik kamen predlaže da se  postavljenje obavi po propisima i uputama proizvođača ili da potraži stručnu osobu koja je specijalizirana za postavljenje kamena. Više o načinu postavljanja pročitajte na našoj web stranici: www.rustik-kamen.hr ili potražiti savjet od djelatnika Rustik kamena.

6. ROK ISPORUKE

Rustik kamen će se pridržavati navedenih rokova isporuke prema svrsi i mogućnosti. Ukoliko Rustik kamen obavlja montažu krajnji rok je 30 dana ili po dogovoru sa kupcem.

7. OTPREMA I TRANSPORT

Ukoliko Rustik kamen dostavlja kupcu robu na skladište ili gradilište, cijena transporta biti će iskazana kao posebna stavka. Rustik kamen može tijekom godine korigirati cijene transporta sukladno promjenama na tržištu.

8. PALETE

Rustik kamen proizvodi isporučuju se na paletama mjera 80/120 cm za zidne obloge i Box paletama za podne obloge osim za Podnu opeku. Palete za zidne obloge obračunavamo 20,00 kn/kom, a palete za podne obloge 40,00 kn/kom. Ukoliko kupac na skladište Velika Ostrna vrati neoštećene palete u roku od 60 dana od izdavanja izlaznog računa za dotične palete, financijski odobravamo kupca za isti iznos. Kupac na lager može dovesti i zamjenske palete. U tom slučaju na otpremnim dokumentima i računu neće biti evidentirane.

9. UVJETI PLAĆANJA

Uvjeti plaćanja dogovoreni su Ugovorom o partnerstvu uz definirana sredstva osiguranja plaćanja. Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor o suradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna (ponude). Za zakašnjela plaćanja, obračunavati će se zakonska zatezna kamata. Ukoliko kupac odustane od kupnje naručene robe, isti nema pravo na povrat uplaćenog predujma niti ima pravo iskoristiti uplaćeni predujam kao uplatu predujma i/ili cijene za drugi proizvod.

10. PRAVO ZADRŽAVANJA VLASNIŠTVA

Sve dok se u potpunosti ne izvrši plaćanje, isporučena roba ostaje u vlasništvu Rustik kamena. Ukoliko Rustik kamen zbog neplaćanja kupca preuzme robu natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta u slučaju povrata ili daljnje prodaje robe.

11. POVRAT ROBE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

Ukoliko dođe do isporuke prevelike količine robe u odnosu na narudžbu kupca, ona će biti prihvaćena natrag tek nakon što je Rustik kamen pismeno obaviješten o tome, te ako je roba neoštećena i original zapakirana na paletama spremna za otpremu. Roba vraćena od kupca, koja nije uredno zapakirana na paletama, neće biti preuzeta. U svakom slučaju kupac mora prilikom povrata robe imati potvrdu o preuzimanju iste (otpremnicu), na kojoj su prikazani proizvodi sa količinama.

12. JAMSTVO I REKLAMACIJE

Rustik kamen jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu proizvoda u okvirima zakonskih odredbi. Za sve eventualne reklamacije u pogledu kvalitete i kvantitete proizvoda, kupac je dužan u roku 7 dana od preuzimanja/dostave proizvoda dostaviti komisijski zapisnik o uočenim nedostacima. U slučaju reklamacije kupac će izdvojiti reklamiranu robu i pozvati Rustik kamen na zajedničko utvrđivanje stvarnog stanja. Reklamacija na dio robe ne daje partneru pravo da prolongira plaćanje za nereklamirani dio robe. Reklamiranu robu partner ne smije staviti u prodaju sve dok Rustik kamen ne izda eventualno odobrenje za prodaju iste. Reklamaciju na već djelomično ili potpuno postavljen kamen ne uvažavamo.

13. AUTORSKA PRAVA

Proizvod koji je predmet prodaje je autorski rad Prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo da predmetni proizvod koristi kao reference u svim budućim projektima.

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA

Proizvodi koje isporučujemo u skladu su sa nacionalnim i međunarodnim propisima i normama

certifikati
certifikat eu igh ce